Spotkanie założycielskie

W dniu 20 maja 2017 roku odbyło się spotkanie założycielskie Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych w Polsce, w którym wzięło udział 16 osób. Na spotkaniu założycielskim przyjęto statut ZZTPwP, wybrano Zarząd i Komisję  Rewizyjną związku. Podjęto również uchwałę o wysokości składek członkowskich. Składka członkowska została ustalona na poziomie 0,5% średniego wynagrodzenia brutto w administracji publicznej, a jej wysokość będzie ustalana na podstawie informacji GUS podawanej za rok ubiegły (czyli 2016). Składka będzie opłacana rocznie do końca lutego danego roku.